Bodemsanering in Natura 2000 gebied De Hel

22 maart, 2022

Bodemsanering in Natura 2000 gebied De Hel

Sanering in beschermd natuurgebied

In Natura 2000* gebied De Hel hebben we afgelopen winter in opdracht van de provincie Utrecht een bodemsanering aan de Wageningselaan in Veenendaal uitgevoerd. Sinds 2014 is dit gebied, dat bestaat uit waardevol blauwgrasland, trilvenen, veenmosrietland en elzenbroekbosjes, aangewezen als Natura 2000-gebied. Onlangs hebben we hier nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Door het ontgraven van de voormalige vuilstort Duphar is een grote plas ontstaan. Om het waterpeil van deze plas te reguleren hebben wij een duiker tussen deze plas en het aangrenzende slotenstelsel aangebracht. Verder was op enkele locaties in de waterplas de beoogde terugsaneerwaarde van de waterbodem nog niet behaald. Op deze locaties hebben wij met behulp van een graafmachine met verlengde giek ter afdekking van de verontreinigde bodem een extra pakket zand aangebracht.

*Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.


Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!